PANTRA PROFESIONAL 05 sanitární čistič

Kód: 10103502 10103501 Zvolte variantu
475,05 Kč / ks 96,19 Kč / ks od 96,19 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
19.12.2023 19.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

prostředek na odstraňování vápenatých, mýdlových a oxidovaných usazeni

Detailní informace

Detailní popis produktu

prostředek na odstraňování vápenatých, mýdlových a oxidovaných usazenin

 

Signální slovo:        Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vracením dodavateli.

Nebezpečné látky: Kyselina fosforečná...%, Aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy

Doplňující informace: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: