AKTIVIT APT 5l

Kód: 10601065
748,75 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

Produkt je vhodný na čištění povrchů a i technologických zařízení v průmyslu. Obsahuje antikorozivní přísadu. Při použití vhodné technologie čištění umožňuje kromě vodorovných i čištění svislých povrchů a stěn bezdotykovou metodou, nastříkáním pěny. Přípravek je určen pro profesionální použití

Detailní informace

Detailní popis produktu

Produkt je vhodný na čištění povrchů a i technologických zařízení v průmyslu. Obsahuje antikorozivní přísadu. Při použití vhodné technologie čištění umožňuje kromě vodorovných i čištění svislých povrchů a stěn bezdotykovou metodou, nastříkáním pěny. Přípravek je určen pro profesionální použití.

Signální slovo: Nebezpečížíravina

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nebezpečné látky: hydroxid sodný

Doplňující informace: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky

Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: