LENEKO 750ml na nerez ocel

Kód: 90100289
176,95 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

prostředek k leštění nerez

Detailní informace

Detailní popis produktu

prostředek k leštění nerezu

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte vdechování par/aerosolů. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Další nebezpečnost: Koncentrovaný přípravek může při požití nebo vdechnutí par vyvolat zdravotní potíže, hrozí vážné poškození očí při kontatktu koncentrátu s rohovkou.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: