BANOX WASH 1l na bělení prádla

Kód: 10102401
59,45 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

bělící přípravek na prádl

Detailní informace

Detailní popis produktu

bělící přípravek na prádlo

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:    Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.   

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte.      Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. 

Nebezpečné látky:   chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru...%

Doplňující inforamce:     „Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).“

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky,< 5 % bělicí činidla na bázi chloru, parfémy, Citral, Limonene

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: