KRYSTAL OLEJOVÝ ZÁCHODOVÝ OSVĚŽOVAČ 0,75l

Kód: 90310198
216,83 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor s originálním parfémem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor s originálním parfémem.

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Nebezpečné komponenty k etiketování: Obsahuje Hexyl-salicylát, 2,6-Dimethylhept-5-enal, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5- chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: