OXYKVART 5kg dezinfekční prostředek

Kód: 10501001
1 485,64 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek využívající kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS určený na dezinfekci ploch, neobsahuje chlor ani aldehydy

Detailní informace

Detailní popis produktu

Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek využívající kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS určený na dezinfekci ploch, neobsahuje chlor ani aldehydy.

Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní a mykobaktericidní - ABCTMV

Dávkování: od 0,5% s expozicí 15 minut.

Signální slovo:                    NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:   Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodaveteli. 

Nebezpečné složky: peroxid vodíku...%, kvartérní amoniové slouceniny, C 12-16-alkyl (benzyl) dimetylamonium, chlorid.

Doplňující informace: Obsahuje hydrochinon. Může vyvolat alergickou reakci. 

   

Jen pro profesionální použití.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch a povrchů
Hmotnost: 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: