HYGEM PLUS 5l dezinfekce

Kód: 10502405
1 926,93 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Tekutý vysoce účinný dezinfekční prostředek určený na jednofázovou dezinfekci ploch na bázi KAS a biquanidu. Baktericidní, fungicidní, virucidní, MRSA.Oblast použití: zdravotnictví, komunální hygiena. Přípravek je určený pouze pro profesionální použití. Foto ilustrační

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý vysoce účinný dezinfekční prostředek určený na jednofázovou dezinfekci ploch na bázi KAS a biquanidu. Baktericidní, fungicidní, virucidní, MRSA.Oblast použití: zdravotnictví, komunální hygiena. Přípravek je určený pouze pro profesionální použití. Foto ilustrační.

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození dýchacích cest (inhalačně) při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.     PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné látky: kvartérní amoniové slouceniny, C 12-16-alkyl(benzyl)dimetylamonium, chlorid, didecyl(dimethyl)amonium-chlorid, propan-2-ol, poly(hexametylenbikyanoguanid-hexametylen diamin) hydrochlorid

Doplňující informace: 5-<15% kationtové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, Bronopol, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, Limonene

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: