FORTEN RAPID 5l dezinfekce

Kód: 10502205
2 029,17 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů na dezinfekci ploch a povrchů. Neobsahuje formaldehyd

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů na dezinfekci ploch a povrchů. Neobsahuje formaldehyd.

  • Spektrum účinku

baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV

  • Plošná dezinfekce

1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min.,

1,5% roztok (150ml/ 10l vody) , expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

  • Malé plochy a předměty

1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min.,

1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

  • Dezinfekce v prostředí kontaminovaném mykobakteriemi

1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

  • Dezinfekce při MRSA

1,5% roztok (150 ml/ 10 l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

Ředí se do vlažné vody.

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý po požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na genetické poškození při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.  

Nebezpečné látky: ethandial...%, 1,5-pentandial, kvartérní amoniové slouceniny, C 12-16-alkyl(benzyl)dimetylamonium, chlorid, didecyl(dimethyl)amonium-chlorid

Doplňující informace: Způsobuje poleptání dýchacích cest.

5-<15% kationtové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, Limonene

Jen pro profesionální použití

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: