DEZIPUR 3kg vědro

Kód: 90513001
869,75 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

Signální slovo: Nebezpečí 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Signální slovo: Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.  Další nebezpečnost: Delší kontakt s pokožkou způsobuje závažná podráždění, hrozí vážné poškození očí při kontaktu koncentrátu s rohovkou.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch a povrchů
Hmotnost: 3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: