DESUR 5l

Kód: 90100245
1 077,51 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Kapalný dezinfekční prostředek s mycím účinkem pro povrchovou dezinfekci ploch a předmětů. Vhodný k dezinfekci předmětů, obsahů nádob, laboratorního skla, pomůcek

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kapalný dezinfekční prostředek s mycím účinkem pro povrchovou dezinfekci ploch a předmětů. Vhodný k dezinfekci předmětů, obsahů nádob, laboratorního skla, pomůcek.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na genetické poškození při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PPŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnaďnující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžit svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování .PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah v souladu s vnitrostátními předpisy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: