KVARSEPT 3 GEN dezinfekce

Kód: 10512302 10512310 Zvolte variantu
1 887,60 Kč / ks 494,65 Kč / ks od 494,65 Kč / ks
Skladem u dodavatele Skladem u dodavatele Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
18.12.2023 18.12.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů a KAS na dezinfekci lékařských nástrojů a pomůcek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním a mykobaktericidním účinkem ABCTMV s dávkováním 0,5% a expozicí 30 minut. Praktické balení v litrové dávkovací láhvi

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů a KAS na dezinfekci lékařských nástrojů a pomůcek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním a mykobaktericidním účinkem ABCTMV s dávkováním 0,5% a expozicí 30 minut. Praktické balení v litrové dávkovací láhvi.

Přípravek je klasifikovaný jako žíravý.

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. 

Nebezpečné látky:  1,5-pentandial, kvartérní amoniové sloučeniny, C 12-16-alkyl(benzyl)dimetylamonium, chlorid, didecyl(dimethyl)amonium-chlorid

Doplňující informace: Způsobuje poleptání dýchacích cest.

<5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky

Jen pro profesionální použití.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: