FIXINELA s vůní 0,5l zelená

Kód: 90107908
84,94 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

přípravek na čištění WC a sanitární keramiky od rzi a vápenatých usazenin a zbytků mýdla s vůn

Detailní informace

Detailní popis produktu

přípravek na čištění WC a sanitární keramiky od rzi a vápenatých usazenin a zbytků mýdla s vůní

Signální slovo: Varování.

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu:5 - 15% kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: