DOMESTOS 5l

Kód: 90115707
305,55 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazenin

Detailní informace

Detailní popis produktu

vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné složky: chlornan sodný,hydroxid sodný,alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje),cetrimonium-chlorid

Přidáním tohoto přípravku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let!!!

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky proti vodnímu kameni
Hmotnost: 6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: