LÍH TECHNICKÝ 0,5l

Kód: 91150102
93,17 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
18.12.2023
Možnosti doručení

Přípravek určený pro technické účely – proti zamrzání, k čištění a odmašťování, k odstraňování a ředění barev a jako kempingové palivo. Pouze pro profesionální použití

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek určený pro technické účely – proti zamrzání, k čištění a odmašťování, k odstraňování a ředění barev a jako kempingové palivo. Pouze pro profesionální použití.

Způsob použití:

aplikuje se neředěný do nádržky ostřikovače ve voze nebo jako čisticí prostředek na plochy odolné vůči alkoholu.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:  Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky: Ethanol

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: