BANOX sifón 0,5 kg čistič odpadů mikrogranule

Kód: 10107702
110,11 Kč / ks
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.12.2023
Možnosti doručení

účinný čistič odpadů - mikrogranul

Detailní informace

Detailní popis produktu

účinný čistič odpadů - mikrogranule

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:   Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nebezpečné látky:  Hydroxid sodný

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy: Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe odpadů
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: